स्लट मिल्फ ब्लो र कमहार्ड, तपाईलाई यो कुतिया मिल्फ मन पर्छ