एक सुन्दर गधा संग एक श्यामला लागि सोफे मा द्रुत बकवास