किन्की पतिले तातो ककल दृश्यमा आफ्नी पत्नीको खोकी चाट्छन्