जंगली श्यामलाले उसको कडा गधालाई कडा र रमाइलो बनाउँछ