हर्नी पत्नी सिन्डीले केही कडा स्टडहरू लिँदै र यसलाई माया गर्दै